อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 ฐานภาษีใหม่บังคับใช้แล้ว

update : 2013-12-23 18:03:12
views : 1304
ที่มา : www.kapook.com
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 ตามฐานภาษีใหม่ บังคับใช้แล้ว สรรพากรเชื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 หรือโครงสร้างภาษีใหม่ (อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556) ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

โดยเหตุผลในการประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ รัฐบาลมีนโยบายในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งการปรับโครงสร้างภาษีจะช่วยลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีผลสำหรับเงินได้สุทธิของผู้เสียภาษีในปี 2556 และ 2557

แสดงความคิดเห็น